Forum Medicina Sportiva
Maj 25, 2024, 10:30:41 *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
 
   Strona główna   Pomoc Szukaj Rejestracja  
Strony: [1] 2 3 ... 5   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY  (Przeczytany 67844 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
komisarz42
Aktywny użytkownik
***
Wiadomości: 114


Zobacz profil
« : Grudzień 13, 2009, 19:19:21 »

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Dz.U.09.139.1142→ z dnia 31 sierpnia 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1.
Rozporządzenie określa:
1)  wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi";
2)  poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą".
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)  dostęp – zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane;
2)  lekarz specjalista – lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny;
3)  lekarz w trakcie specjalizacji – lekarza, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji, a w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii – co najmniej trzeci rok specjalizacji;
4)  lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń.
§ 3.
1. Świadczenia gwarantowane obejmują:
1)  porady specjalistyczne;
2)  badania diagnostyczne;
3)  procedury zabiegowe ambulatoryjne;
4)  świadczenia w chemioterapii;
5)  inne świadczenia ambulatoryjne.
2. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w ust. 1, oraz warunki ich realizacji:
1)  w przypadku porad specjalistycznych - określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)  w przypadku badań diagnostycznych - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)  w przypadku procedur zabiegowych ambulatoryjnych - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)  w przypadku świadczeń w chemioterapii - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)  w przypadku innych świadczeń ambulatoryjnych - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3. Świadczenia gwarantowane, o których mowa ust. 1 pkt 4, są udzielane przy zastosowaniu leków, w skład których wchodzą substancje czynne o znaczeniu podstawowym albo wspomagającym w leczeniu rozpoznań określonych według ICD 10. Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
4. Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi wyłącznie, jeżeli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.
§ 4.
Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno –terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
§ 5.
1. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:
1)  badania diagnostyczne;
2)  leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.
2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy, jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:
1)  chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
2)  chorób nowotworowych,
3)  chorób oczu,
4)  chorób przemiany materii,
5)  chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
6)  chorób skóry i tkanki podskórnej,
7)  chorób układu krążenia,
Spoko  chorób układu moczowo-płciowego,
9)  chorób układu nerwowego,
10)  chorób układu oddechowego,
11)  chorób układu ruchu,
12)  chorób układu trawiennego,
13)  chorób układu wydzielania wewnętrznego,
14)  chorób zakaźnych i pasożytniczych,
15)  urazów i zatruć,
16)  wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych
- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
§ 6.
W przypadkach wynikających ze stanu zdrowia świadczeniobiorcy, świadczenia gwarantowane są udzielane w domu świadczeniobiorcy.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.
MINISTER ZDROWIA
--------------------------------------------------------------------------------
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.

ZALĄCZNIKI
Proszę odszukać na stronie www.ptms.org.pl
w dziale LEGISLACJA
=======================================================================================
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życiaDz.U.09.139.1134→ z dnia 31 sierpnia 2009 r.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia


Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydaje się po przeprowadzeniu:
1)  wstępnych badań lekarskich dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o wydanie tego orzeczenia;  
2)  okresowych badań lekarskich dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiających określoną dyscyplinę sportu oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia;  
3)  kontrolnych badań lekarskich dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiających określoną dyscyplinę sportu oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy podczas uprawiania określonych dyscyplin sportu doznali urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut  
-  o których mowa w wykazach świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  


§ 2.

1. Badania, o których mowa w § 1, przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do niepełnosprawnych badania te może także przeprowadzić lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
2. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, badania, o których mowa w § 1, przeprowadza lekarz posiadający certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
3. Skierowanie na badania, o których mowa w § 1 pkt 1, wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
4. Orzeczenia lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu i orzeczenia o niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydaje lekarz, który przeprowadził badania, o których mowa w § 1.


§ 3.

1. W przypadku wydania przez lekarza, o którym mowa w § 2 ust. 4, orzeczenia o niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu, ponowne badania, o których mowa w § 1, w celu wydania ostatecznego orzeczenia, przeprowadza, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia albo, w przypadku małoletniego – na wniosek jego przedstawiciela ustawowego, lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się orzeczenie lekarskie o niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu oraz kopię dokumentacji medycznej dotyczącej przeprowadzonych badań.


§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r. 3)


MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
MINISTER SPORTU I TURYSTYKI
--------------------------------------------------------------------------------
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz.157, Nr 38, poz.299 Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz.918 i Nr 118, poz. 989.
3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu


© 2007 Ministerstwo Zdrowia


Zapisane
a.redor
Gość
« Odpowiedz #1 : Styczeń 23, 2010, 11:46:46 »

wcztujac sie dokładnie w przepisy wyglada ,ze mozna miec certyfikat PTMS i badać wszystkich sportowców niezależnie od wieku. Ograniczenia dziwnie i niekonsekwetnie wprowadzaTowarzystwo . CZYTAĆ I STOSOWAĆ PRZEPISY , które maja sens!! Nie tracic enrgii na walke z wiatrakami! Szkoda kazdej minuty! A tamte czasy , z nostalgią trzeba przyznać - juz sie nie wróci]  Płacz Płacz Płacz
« Ostatnia zmiana: Styczeń 23, 2010, 11:48:25 wysłane przez a.redor » Zapisane
szafran
Zaawansowany użytkownik
****
Wiadomości: 274


Zobacz profil
« Odpowiedz #2 : Styczeń 24, 2010, 00:10:32 »

Wydaje mi się , ze na  podstawie aktualnie obowiązujących przepisów można wysnuc takie wnioski, że:
1 . Sportowcy  > 23 roku zycia nie wymagaja obowiazkowych badań

albo


2. Sportowców > 23 roku życia moze badać kazdy lekarz
Zapisane
CK.One
Nowy użytkownik
*
Wiadomości: 35


Zobacz profil
« Odpowiedz #3 : Styczeń 24, 2010, 12:47:51 »

Dla mnie wniosek jest jeden. Polskie prawo jest dziurawe i pełne bubli .Pardon jest  maleńki drugi wniosek . ZG PTMS przerosła obecna sytuacja organizacyjna. Za czasów gdy certyfikowaniem zajmował się dr.Gawroński i biuro w Krakowie takiego bałaganu nie było.Obawiam się, że dojdziemy do takiego momentu , w którym certyfikaty umiejętności nie będą jeszcze funkcjonowały, a stare certyfikaty stracą ważność i co wtedy?  Pewnie wszystkie badania będą wykonywali lekarze ze specjalizacjami z med.sport. czyli w praktyce kilkadziesiąt osób w kraju. Czyli obudzimy się z ręką w nocniku. Myślę ,że jest to poważny temat do przemyślenia dla nowego konsultanta krajowego. Sytuacja jest na tyle poważna by uruchomić także naszych parlamentarzystów, a szczególnie posłów i senatorów -lekarzy.Może coś się ruszy w temacie uprawnień ?
Zapisane
karmel
Nowy użytkownik
*
Wiadomości: 9


Zobacz profil
« Odpowiedz #4 : Styczeń 24, 2010, 14:02:58 »

Uażam, że trzeba "uderzyć" do burmistrzów, starostów, prezydentow i do... MSWiA w ostateczności albo jednocześnie.
Zapisane
z.fafon
Nowy użytkownik
*
Wiadomości: 3


Zobacz profil
« Odpowiedz #5 : Styczeń 25, 2010, 09:13:57 »

Jeśli inaczej nie udaje sie porozumieć. Szkoda  tylko,że chyba skutecznie zniechęcono do kontaktów z nami , ???tych działaczy i trenerów. Co? Co?
Zapisane
d.rabanik
Nowy użytkownik
*
Wiadomości: 5


Zobacz profil
« Odpowiedz #6 : Styczeń 25, 2010, 10:11:20 »

Dlaczego nikt z władz PTMS nie zabierze głosu w tej sprawie? Czy to byłaby ujma?Czy nie można  nam ,,po chłopsku" wytłumaczyć jak mamy rozumieć te  zagmatwane przepisy? A może o to chodzi żeby nikt niczego nie kumał?
Zapisane
karmel
Nowy użytkownik
*
Wiadomości: 9


Zobacz profil
« Odpowiedz #7 : Styczeń 25, 2010, 13:54:29 »

Uwazją ,że nabranie wody w usta załatwi sprawę. Grają na przetrzymanie. To droga do nikąd.
Zapisane
mkart13
Nowy użytkownik
*
Wiadomości: 16


Zobacz profil
« Odpowiedz #8 : Styczeń 31, 2010, 16:53:23 »

Dali temu wyraz swoimi odpowiedziami swiadczacymi o kompletnym dyletanctwie  Złość Duży uśmiech
Zapisane
olimpiada
Nowy użytkownik
*
Wiadomości: 15


Zobacz profil
« Odpowiedz #9 : Luty 08, 2010, 19:43:21 »

Jak wygląda pra???wnie sprawa wydłużenia wygasających certyfikatów??? Co?
Zapisane
w.gambik
Nowy użytkownik
*
Wiadomości: 5


Zobacz profil
« Odpowiedz #10 : Luty 09, 2010, 02:21:46 »

w związku z bałaganem legislacyjnym i niespójnością przepisów Ministerstwa Zdrowia , Ministerstwa Sportu i PTMS-u  każdy lekarz, czy klub sportowy może pozwać do Sądu Pracy ZG PTMS o odszkodowanie za poniesione nakłady , straty w zwiazku z zerwaniem umów itp.
Zapisane
olimpiada
Nowy użytkownik
*
Wiadomości: 15


Zobacz profil
« Odpowiedz #11 : Luty 12, 2010, 21:15:58 »

I tak to się skończy.
Zapisane
corubar5
Nowy użytkownik
*
Wiadomości: 9


Zobacz profil
« Odpowiedz #12 : Luty 13, 2010, 08:57:48 »

Staliśmy sie  niewiarygodni dla trenerów i działaczy sportowych. Jak powiedzieć, że musimy zbadać  wszystkich sportowców teraz , bo za miesiąc nie będziemy mogli zbadać tych > 23 roku? Żałośnie śmieszne Z politowaniem Z politowaniem Z politowaniem Duży uśmiech
Zapisane
w.gambik
Nowy użytkownik
*
Wiadomości: 5


Zobacz profil
« Odpowiedz #13 : Marzec 15, 2010, 21:59:12 »

PRZEPISY MINISTRA SPORTU NADAL OBOWIĄZUJĄ  I nie dzielą uprawnień w zależności od wieku
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPORTU1)
z dnia 3 pazdziernika 2006 r.
w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaswiadczen lekarskich,
a tak_e rodzaju niezbednych badan lekarskich dla osób ubiegajacych sie o
przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera
Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.
U. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970) zarzadza sie, co
nastepuje:
§ 1. Rozporzadzenie okresla kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania
zaswiadczen lekarskich o braku przeciwwskazan do uprawiania okreslonej dyscypliny
sportu oraz zaswiadczen lekarskich o zdolnosci do wykonywania obowiazków trenera, a
tak_e rodzaj niezbednych badan lekarskich dla osób ubiegajacych sie o przyznanie licencji
zawodnika lub licencji trenera.
§ 2. Zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do uprawiania okreslonej
dyscypliny sportu oraz zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do wykonywania obowiazków
trenera wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarz posiadajacy
certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie
Towarzystwo Medycyny Sportowej.

§ 3. 1. Osoba ubiegajaca sie o przyznanie licencji zawodnika podlega ogólnym
badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie
niezbednym do wydania zaswiadczenia.
2. Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których mowa w ust. 1, obejmuja:
1) pomiary antropometryczne;
2) badanie ortopedyczne;
3) przeglad stomatologiczny;
4) badanie elektrokardiograficzne;
5) badanie ogólne moczu z ocena mikroskopowa osadu, odczyn opadania krwinek
czerwonych, morfologie krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;
6) oznaczenie ste_enia glukozy we krwi;
7) konsultacje laryngologiczna;
Spoko konsultacje okulistyczna;
9) badanie radiologiczne klatki piersiowej;
10) konsultacje neurologiczna;
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPORTU z dnia 3 pazdziernika 2006 r. w sprawie ... Page 1 of 2
http://www.nettax.com.pl/serwis/publikatory/du/2006/Nr189/poz.1396.htm 2007-03-02
11) badanie elektroencefalograficzne;
12) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kregosłupa;
13) badanie radiologiczne odcinka ledzwiowego kregosłupa;
14) badanie spirometryczne.
3. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 2 pkt 10 i 11, przeprowadza sie u osoby
ubiegajacej sie o przyznanie licencji zawodnika uprawiajacego sporty i sztuki walki oraz
kick-boxing.
4. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 2 pkt 12, przeprowadza sie u osoby
ubiegajacej sie o przyznanie licencji zawodnika uprawiajacego zapasy w stylu klasycznym,
w stylu wolnym lub judo.
5. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 2 pkt 13, przeprowadza sie u osoby
ubiegajacej sie o przyznanie licencji zawodnika uprawiajacego podnoszenie cie_arów.
6. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 2 pkt 14, przeprowadza sie u osoby
ubiegajacej sie o przyznanie licencji zawodnika uprawiajacego płetwonurkowanie.
§ 4. Lekarz, o którym mowa w § 2, mo_e zlecic dodatkowo wykonanie innych
niezbednych badan wynikajacych z oceny stanu zdrowia osoby ubiegajacej sie o
wydawanie zaswiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazan do uprawiania okreslonej
dyscypliny sportu.
§ 5. Osoba ubiegajaca sie o przyznanie licencji trenera podlega ogólnemu badaniu
lekarskiemu oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym, o których mowa w § 3 ust.
2 pkt 1-9.
§ 6. Rozporzadzenie wchodzi w _ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Sportu: T. Lipiec
_________________________
1) Minister Sportu kieruje działem administracji rzadowej - kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Sportu (Dz. U. Nr 131, poz. 918).
Zapisane
adampueb
Gość
« Odpowiedz #14 : Marzec 16, 2010, 00:12:36 »

Sądzę, że w tej sytuacji wystarczy mieć tylko ważny certyfikat PTMS, aby dokonywać badań wszystkich sportowców.Ten przepis mówi -TYLKO CERTYFIKAT. I to wystarczy !Ten przepis rozwiązuje wszystkie problemy.W przeciwnym razie w związku z utrudnianiem dostępu przez PTMS do badań sportowcom należy znieść obowiązek badań .I tyle. Kropka.
Zapisane
Strony: [1] 2 3 ... 5   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF 1.1.14 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!